ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป     
  
เมนูหลัก
ลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


  
ข้อมูลครู บุคลากร  
 
รูปภาพ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นายภาคภูมิ รังษิมาศ นายภาคภูมิ รังษิมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นายกิติพงษ์ บุญสมวล นายกิติพงษ์ บุญสมวล ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายไพบูลย์ กาบจันทร์ นายไพบูลย์ กาบจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นายสังแวว ขาวพราย นายสังแวว ขาวพราย ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวสรณ์สิริ กิจติยะพงศ์ นางสาวสรณ์สิริ กิจติยะพงศ์ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางสาวสิริมา เจริญผล นางสาวสิริมา เจริญผล ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวภาวิณี ภูมิเอี่ยม นางสาวภาวิณี ภูมิเอี่ยม ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางประภาวรินทร์ สุพร นางประภาวรินทร์ สุพร ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
รูปภาพ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
นางอำภาพร มั่นต่อ นางอำภาพร มั่นต่อ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวชัชฎาภรณ์ วินัยกิจ นางสาวชัชฎาภรณ์ วินัยกิจ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นางสาวธัญญาลักษณ์ พยุงวงษ์ นางสาวธัญญาลักษณ์ พยุงวงษ์ ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายนราธิป ขัดมัน นายนราธิป ขัดมัน ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษ
นางสาวนภัสวรรณ ราชสีห์ นางสาวนภัสวรรณ ราชสีห์ ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นายชาญวิทย์ เหงากูล นายชาญวิทย์ เหงากูล ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นายสมกียรติ มาหมอบ นายสมกียรติ มาหมอบ นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางสาวจินตนา ละสูงเนิน นางสาวจินตนา ละสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
999arch.com